Vážení rodiče,

v souvislosti s nástupem žáků do nového školního roku 2021/22 vydalo MŠMT manuál, podle kterého se bude naše škola řídit. Je zde podrobně zpracován postup testování a ostatní informace.

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

Provoz školy od 1. září 2021

-       Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

-       V případě příznaků infekčního onemocnění či v případě pozitivního testu bude kontaktován zákonný zástupce a žák počká na předání zákonnému zástupci v izolační místnosti.

-       Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy omezen na nutné případy.

-       Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

-       Nošení ochrany dýchacích cest (do 15 let věku rouška, od 15 let věku respirátor),

       otestovaní žáci pouze ve společných prostorách školy, netestovaní žáci po celou   

       dobu pobytu ve škole (současně nesmí netestovaní žáci cvičit ve vnitřních 

       prostorách a zpívat).

 

Testování žáků

  • Testování žáků proběhne v termínech 1., 6. a 9. září 2021 neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. V odůvodněných případech mohou testování asistovat zákonní zástupci.

 

  • Z testování jsou vyjmuti žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo ti u nichž ještě neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVD-19 - nutno doložit. 

-       Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů) - nutno doložit.

 

-       Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost) - nutno doložit.

 

-       V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Takový žák musí být omluven zákonným zástupcem v souladu se školním řádem. Po dobu nepřítomnosti mu není poskytováno vzdělávání distanční formou.

 

Mgr. Milan Šelle, ředitel školy

O škole

ZŠ TŘEBÍČ, CYRILOMETODĚJSKÁ 22  je zařízení věnující se péči, výchově a vzdělávání dětí s širokou škálou postižení a dětí, které jsou z nejrůznějších důvodů neúspěšné v jiných typech škol.

Projekt "MARATON"   

Za pomoci grantového systému města Třebíče a grantového programu " Prevence kriminality a drogové problematiky" je již pátým rokem realizován dlouhodobý koncepční projekt "MARATON" se zaměřením na primární prevenci. Letos v rámci projektu proběhne pět bloků zaměřených na preventivní témata, která se jeví jako nejproblematičtější: šikana a agrese, prosociální chování, kyberšikana, závislostní chování a finanční gramotnost.
Více informací o projektu v sekci Prevence.
 

Projekt "Šance pro každého žáka"

Reg. číslo:CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595

Naše škola je od 1.9.2016 do 31.7.2018 zapojena do projektu, který je zaměřený na extrakurikulární aktivity na podporu gramotnosti žáků spolu s akčním výzkumem na toto téma.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >> 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt  "ICT nás baví"

Naše škola je od 1.9.2014 do 31.7.2015 zapojena do projektu, který je zaměřen na zavádění a využívání nových moderních mobilních technologii ve výuce.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >>

Výsledek výběrového řízení v rámci projektu "ICT nás baví"
 

Projekt "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami"

Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Naše škola byla partnerem projektu "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami", který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu byla firma Matesová Jana RNDr., v.o.s. Cílem projektu bylo významně inovovat vzdělávací metody u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami partnerské školy. Projekt byl zahájen 1. 4. 2013 a byl dokončen 31. 1. 2015.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >>
 

EU - peníze školám

1. 9. 2011 zahájila ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22 realizaci projektu EU - peníze školám.

Cílem projektu je zkvalitnění výuky vybraných předmětů a nákup moderní didaktické techniky. Tým pracovníků školy pracuje na tvorbě digitálních učebních materiálů, které budou v dalším období v rámci vyučování ověřeny - odučeny.
 

Zobrazit vytvořené DUMY >>
 

Výsledek obrázku pro plakát mléko do škol
 
 
 
 
 
 

Tělocvik doma v obýváku

Tělocvik online: https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA?view_as=subscriber

Dopravní výchova

Doprava online: https://testy.dopravnivychova.cz/