Vánoční besídka v internátě

Ve středu 19. prosince proběhlo v internátě školy na ulici Zahradníčkově tradiční „Posezení u vánočního stromku“. Při účasti vedení školy, bývalých i současných provozních zaměstnanců předvedly děti pásmo vánočních říkanek, koled a zvyků, které si všichni mohli vyzkoušet. Děti přítomné potěšily i malým dárečkem. Odměnou jim byla vánoční nadílka hraček pod stromečkem, cukroví, slané dobrůtky a na závěr slavnostní večeře. Nakonec si všichni popřáli klidné prožití svátků a hodně štěstí v novém roce.

 "Mluvím, i když nemluvím, díky iPadu"

 V ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22 vyučujeme žáky s lehkým, středně těžkým až těžkým mentálním postižením, s kombinovanou vadou, poruchou autistického spektra, často nemluvící a imobilní. Od jara 2012 mají naši žáci možnost využívat nové výukové pomůcky, jedná se o bezklávesové dotykové počítače, tzv. tablety. V současné době máme pro výuku k dispozici 4 IPady pro základní školu speciální a 6 IPadů pro základní školu praktickou. Využití IPadů a aplikací (programů) znamená převrat asistenční komunikace pro tyto žáky. 
   Dokud jsme neměli možnost využívat moderních možností, které poskytují tablety, používali pedagogové a rodiče různé podoby obrázkových komunikačních tabulek, zjednodušený znakový jazyk, drahé PC programy nebo pomůcky s hlasovým výstupem, které ale mají omezené možnosti. V současnosti jsou aplikace pro využití AAK (alternativní a augmentativní metody komunikace) nejvíce doporučovanou a rozvíjející se formou náhradní komunikace. Aplikace jsou převážně v anglickém jazyce, některé se dají přemlouvat do češtiny. 
   Učíme žáky, kteří nemohou užívat běžnou mluvenou řeč a často mají poškozenou jemnou motoriku, tudíž využití tabletů pro komunikaci je pro nás i žáky velkým přínosem. Tablet se jednoduše ovládá a mluví.  Na práci s tabletem si rychle zvykli i žáci, kteří neměli zájem o výukové programy na počítači či z důvodu motorických nemohli ovládat myš. Najednou na ně po dotyku obrazovky obrázky mluví, mění se a jinak reagují. Žáci mají z práce radost a velice je to baví. Jednoduchým dotykem si žáci vyberou z nabízených obrázků, fotografií a přístroj za ně řekne větu. Pro výuku v naší škole se naskýtá nepřeberné množství využití tabletů, nikoli pouze možnost zlepšení komunikace se žáky. 
   Aplikace lze využívat v podstatě ve všech výukových předmětech pro procvičování učiva.  Na ulici Zahradníčkově, kde je odloučené pracoviště naší školy se dvěma rehabilitačními třídami, nejvíce využíváme pro výuku aplikace, které nahrazují běžnou komunikaci, procvičují slovní zásobu, tvary, barvy, rozdíly. Jsou vyvinuty české aplikace pro výuku počátečního čtení, které obsahují  analyticko-syntetická cvičení, lze procvičovat grafomotoriku atd. Do tabletů je možné stahovat přírodovědné encyklopedie, které se dají díky skladnosti jednoduše nosit do terénu při výuce v přírodě. 
   Není možné vyjmenovat všechny možnosti, které nový moderní “elektronický zázrak“ poskytuje pro zkvalitnění a zpestření výuky.  Věříme, že tento produkt může podpořit vývoj dětí, a to nejen těch, co z důvodů řečového, motorického, mentálního nebo jiného vývojového postižení mají obtížnou komunikaci s okolím. Využití IPadů pro komunikaci dokáže některým dětem usnadnit život a překročit bariéru odlišnosti a pomoci rodičům i pedagogům k jejich porozumění. Pokud vás alespoň trochu zaujala tato problematika, můžete se podívat na internetové stránky www.i-sen.cz. Z těchto stránek jsem citovala i ve svém článku.

Napsala Jana Bartíková a kol. učitelů ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22


Pozn.: Popud k napsání článku mi dalo mediální prezentování integrace. Speciální školství je stále moderní a rozvíjející se obor a dle mého názoru má právo na svou existenci i přes snahy některých nevládních neziskových organizací jeho význam bagatelizovat.